Search form

Márɨko 9:24

24Geré zɨ́ ꞌbụ owụ́ née úku ledre kɨ́dí, “Maꞌdíi, máṇgúṇgu ledreyị́ go lá cúkuꞌdée. Ídí sáká máa, gɨ ro zɨ́ma ṇgúṇgu ledreyị́ nda za kɨ́ngaya.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index