Search form

Márɨko 9:25

25Sɨmɨ bɨ Yésụ lurú tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e nɨyí go yóko royé cigíye kɨ́ oꞌdo née ní ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ bɨcayi lomo née kɨ́dí, “Yị́ị, bɨ ꞌdụ́tụ mbílí owụ́ ba kpá kɨ́ taraa ní, ólụ́ógụ gɨ sɨmɨ a mu ndá lolụ ndáꞌbalúgu royị́ sɨmɨ a wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index