Search form

Márɨko 9:26

26Zɨ́ bɨcayi lomo née ị́drị́ónzó owụ́ née gbụ bi zɨ́a ndị́sị gbúgbúne káa zɨ́ ayí go úyu ní, geré zɨ́ bɨcayi lomo née ólụ́ógụné gɨ sɨmɨ a, zɨ́ owụ́ née ídíne káa zɨ́ uyu go ní. Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e úku ledre kɨ́dí, “Uyu go.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index