Search form

Márɨko 9:3

3Zɨ́ bongó bɨ roa ní óyólóꞌbó roné bɨkenyị́ne kpɨ́lélé, ngíti éyị́ ndaá káa zɨ́a wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index