Search form

Márɨko 9:33

Ambí nɨ kɨ́ ledrené owóowó ní ne?

(Lúrú kpá Matáyo 18:1-5, Lúka 9:46-48)

33Zɨ́ye ndáꞌbaógụyé ꞌbe sɨmɨ gara bɨ Kapáranawúma ní. Zɨ́ Yésụ ndúꞌyú ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e kɨ́dí, “Ndị́sịsé gáa ítí kangú do mɨsiꞌdi ꞌdáa gɨ ro ꞌdi?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index