Search form

Márɨko 9:35

35Zɨ́ Yésụ ndị́sịné bi, zɨ́a ndóloógụ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ sokó doa gbre (12) ní, zɨ́a úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, “Togụ́ ꞌyị ili ídí ꞌdáꞌdá zɨ́ lafúne e yá, idí óto roné ndoo, zɨ́a ídíne ꞌdáꞌba, zɨ́a kpá ídíne ꞌyị ị́nyị kasa zɨ́ lafúne e za mbá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index