Search form

Márɨko 9:38

Bɨlámá ndị́sị kɨ́ lafú ꞌyị e

(Lúrú kpá Lúka 9:49-50)

38Geré zɨ́ Yiwáni úku ledre kɨ́dí, “ꞌYị ꞌdódo ledre, ogụ ndikizé ngíti oꞌdo kɨ́ ndị́sị lágaóyó dokéké e gɨ sɨmɨ ꞌyị e. Zɨ́ze ụ́cụómo wo gɨ zɨ́a ndaá ꞌbɨ ené ngúruzé wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index