Search form

Márɨko 9:40

40ꞌYị bɨ ngárá ndaá okó rozé wá ní, née go ꞌyị ezé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index