Search form

Márɨko 9:41

41Máúku zɨ́se maꞌdíi, abú ꞌyị iꞌbí zɨ́se lá gba iní mɨéwé, gɨ zɨ́a bɨ, ásé ꞌyị ꞌbɨ Kɨ́résịto ní, Lomo nɨ karanée méngị bɨlámá ledre zɨ́a.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index