Search form

Márɨko 9:43-44

43-44Togụ́ ngúru sị́lị́yị ayí óto yị́ị zɨ́yị lúyú yá, ídí óṇgoóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndéréyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo kɨ́ sị́lị́yị kị́éꞌdo, gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ndéré kɨ́ sị́lị́yị gbrengárá ku phoꞌdụ bɨ ịlị́ wá ní. 45-46Kpá kenée, togụ́ ngúru sịndị́yị ayí óto yị́ị zɨ́yị lúyú ledre yá, ídí óṇgoóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndéréyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo kɨ́ sịndị́yị kị́éꞌdo, gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ndéré ku phoꞌdụ kɨ́ sịndị́yị gbrengárá ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index