Search form

Márɨko 9:45-46

45-46Kpá kenée, togụ́ ngúru sịndị́yị ayí óto yị́ị zɨ́yị lúyú ledre yá, ídí óṇgoóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndéréyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo kɨ́ sịndị́yị kị́éꞌdo, gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ndéré ku phoꞌdụ kɨ́ sịndị́yị gbrengárá ní. 47Togụ́ ngúru komomyị́ ayí óto yị́ị, zɨ́yị lúyú ledre yá, ídí cígíóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndéréyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo kɨ́ komoyị́ kị́éꞌdo, gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ndéré kɨ́ komoyị́ gbrengárá do ụ́cụ yị́ị nyé ku phoꞌdụ bɨ ịlị́ wá ní,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index