Search form

Márɨko 9:47

47Togụ́ ngúru komomyị́ ayí óto yị́ị, zɨ́yị lúyú ledre yá, ídí cígíóyó a ꞌdáꞌba. Nɨ bɨlámáne zɨ́yị ndéréyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo kɨ́ komoyị́ kị́éꞌdo, gɨ zɨ́ wo bɨ áyí ndéré kɨ́ komoyị́ gbrengárá do ụ́cụ yị́ị nyé ku phoꞌdụ bɨ ịlị́ wá ní,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index