Search form

Márɨko 9:49

49ꞌYịmaꞌdí nɨ ídí mɨútúásáne do komo Lomo kpụrụ́ gɨ sɨmɨ ꞌdoꞌdó káa zɨ́ toꞌdo bɨ lefenɨ́ sɨmɨ ụkụ́ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index