Search form

Márɨko 9:7

7Geré zɨ́ mongụ́ bụṛụngụ́ ógụné kụụ sólụ yée yeré, zɨ́ kúrú ꞌyị ówụ́ne gɨrí kɨ́dí, “Ba Owụ́ ꞌbɨ amá, ꞌbúa ofụ domá go. Ídísé úwú ledre gɨ taraa.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index