Search form

Márɨko 9:9

9Nda sɨmɨ mɨékị́ógụyé gɨ do landa gɨrí, zɨ́a ị́nyịné lórụ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga gére née kɨ́dí, “Ndásé úku ꞌdódo ledre bɨ gáa lúrúsé née zɨ́ ꞌyị e wá, ꞌbúó togụ́ karanée máa Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí, máúrú go gɨ sɨmɨ umbu.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index