Search form

Matáyo 1:10

10Zɨ́ Izikíya ndíki ꞌbɨ ené Manási.

Zɨ́ Manási ndíki ꞌbɨ ené Amóna.

Zɨ́ Amóna ndíki ꞌbɨ ené Zosíya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index