Search form

Matáyo 1:14

14Zɨ́ Azóra ndíki ꞌbɨ ené Zadóka.

Zɨ́ Zadóka ndíki ꞌbɨ ené Akímu.

Zɨ́ Akímu ndíki ꞌbɨ ené Elụyụ́da.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index