Search form

Matáyo 1:15

15Zɨ́ Elụyụ́da ndíki ꞌbɨ ené Eliyázara.

Zɨ́ Eliyázara ndíki ꞌbɨ ené Matána.

Zɨ́ Matána ndíki ꞌbɨ ené Yakóbo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index