Search form

Matáyo 1:16

16Zɨ́ Yakóbo ndíki ꞌbɨ ené Yoséfa oꞌdo ꞌbɨ Maríya. Née Maríya bɨ mbágá Kɨ́résịto Yésụ ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index