Search form

Matáyo 1:17

17Bulúndu Yésụ nɨyí kóo mɨífiyé káa. Tonó gɨ ro Abarayáma ndéréógụné gị ro mongụ́ ngére Dawídi, ndiki andánɨ́ kóo ṛị́kị́ ꞌyị eyé e go kɨ́ꞌdí sokó doa eso (14). Do tónó ndíki ngíti géyị gɨ sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ mongụ́ ngére Dawídi ndéréógụné gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ ezeokó Isɨréle e ꞌdiꞌbinɨ́ yée ndéré kɨ́ye sɨmɨ Babelónịya ní, kpá sokó doa eso. Zɨ́ ngíti géyị tónóye gɨ ore ndéréógụné gị sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ aránɨ́ Kɨ́résịto sɨmɨ a ní. Ndiki andánɨ́ ṛị́kị́ ꞌyị eyé e go kpá sokó doa eso.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index