Search form

Matáyo 1:18

Ledre gɨ ro mɨndíki Kɨ́résịto Yésụ

(Lúrú kpá Lúka 2:1-7)

18Ledre gɨ ro mɨndíki Kɨ́résịto Yésụ tonó kóo káa. Korónɨ́ kóo mbágáa Maríya zɨ́ ngíti oꞌdo kɨ́ ịrịné Yoséfa. ꞌDáꞌdá zɨ́ Yoséfa kɨ́ ówo royé kéne káa do oꞌdo kɨ́ kára, zɨ́ Maríya ídíne kɨ́ sɨmɨné, owụ́ maꞌdáa ogụ yị́ ené sɨmɨ rokoꞌbụ ꞌbɨ ꞌDówụ́ Lomo.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index