Search form

Matáyo 1:3

3Zɨ́ Zụ́da ndíki ꞌbɨ ené Peréze e kɨ́ Zéra. Mbágáye ꞌbɨ ené Tamára.

Zɨ́ Peréze ndíki ꞌbɨ ené Ézorono.

Zɨ́ Ézorono ndíki ꞌbɨ ené Ráma.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index