Search form

Matáyo 1:5

5Zɨ́ Salamóna ndíki ꞌbɨ ené Bowáza, ịrị mbágáa Rába.

Zɨ́ Bowáza ndíki ꞌbɨ ené Óbede, ịrị mbágáa Rúta.

Zɨ́ Óbede ndíki ꞌbɨ ené Zése.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index