Search form

Matáyo 1:6

6Zɨ́ Zése ndíki ꞌbɨ ené Dawídi bɨ kóo nɨ mongụ́ ngére ní.

Dawídi ndiki ꞌbɨ ené Solomóna, mbágáa nɨ Beteseyị́da kára umbu kacɨ́ Ụrị́ya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index