Search form

Matáyo 1:7

7Zɨ́ Solomóna ndíki ꞌbɨ ené Rebóma.

Zɨ́ Rebóma ndíki ꞌbɨ ené Abiyáza.

Zɨ́ Abiyáza ndíki ꞌbɨ ené Ása.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index