Search form

Matáyo 1:8

8Zɨ́ Ása ndíki ꞌbɨ ené Zesofáti.

Zɨ́ Zesofáti ndíki ꞌbɨ ené Zeróma.

Zɨ́ Zeróma ndíki ꞌbɨ ené Uzíya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index