Search form

Matáyo 1:9

9Zɨ́ Uzíya ndíki ꞌbɨ ené Zotáma.

Zɨ́ Zotáma ndíki ꞌbɨ ené Áza.

Zɨ́ Áza ndíki ꞌbɨ ené Izikíya.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index