Search form

Matáyo 10:33

33Togụ́ asinɨ́ gɨ romá gɨ zɨ́ komo ꞌyị e yá, mááyí kpá ási gɨ royé kóꞌdụ́ Babá bɨ komo ere ní kɨ́dí ndanɨ́ eyé ꞌyị amá e wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index