Search form

Matáyo 10:38

38ꞌYị bɨ utúasá ị́mbị́ mɨngbúngbu kágá ené íꞌbí roné kɨ́e zɨ́ ꞌdoꞌdó kɨ́ umbu gɨ romá wá ní, utúasá ídí káa do ꞌyị lódụ́ kacɨ́ma wá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index