Search form

Matáyo 11

Yiwáni Babatị́za kasa ꞌyị e ené e zɨ́ Yésụ

(Lúrú kpá Lúka 7:18-35)

1Sɨmɨ bɨ Yésụ ukuonzó ledre zɨ́ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne ga bɨ sokó doa gbre née kenée ní, zɨ́a ị́nyịné ndéréne kɨ́ ꞌdódo ledre kpá kɨ́ úku ledre ꞌbɨ Lomo sɨmɨ gara ga bɨ ꞌbɨ Galiláya ore ní.

2Yiwáni ꞌyị Bábátị́zị́ ꞌyị e nɨ sɨmɨ sị́gịnị. Zɨ́ phanda Kɨ́résịto ówụ́ ndíki wo ꞌdị́cị́ íri. Zɨ́a kása ꞌyị lódụ́ kacɨ́ne e zɨ́ Yésụ ndúꞌyú wo kɨ́dí, 3“Áyí ba Kɨ́résịto bɨ nébị e ukunɨ́ ledrea kɨ́dí nɨ ógụ ní, ala áyí ngíti ꞌyị kpị́?”

4Zɨ́ Yésụ kásalúgu yée kɨ́dí, “Ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée, zɨ́se úwú a go kɨ́ mbílíse kɨ́ yée ga bɨ lúrúsé máa kɨ́ méngị yée ní, ídísé ndéré úku yée zɨ́ Yiwáni kɨ́dí, 5ꞌyị ga bɨ lurú bi wá ní málíkpí komoyé go, mɨgịgị́ṛị́ e máyéme sịndị́ye go, ꞌyị ga bɨ kɨ́ sámá royé ní máyéme yée go, mɨmbílí ngbụtụ́ e málíkpí mbílíye go, umbu e nɨyí go kɨ́ úrú, mááyí go kpá ndị́sị úku bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị lerị́ e. 6Ídísé kpá úku a zɨ́a kɨ́dí, Lomo nɨ íꞌbí úndru zɨ́ ꞌyị ga bɨ asinɨ́ gɨ romá wá gɨ zɨ́ ledre ga bɨ mándị́sị méngị yée ní.”

7Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yiwáni nɨyí go ndáꞌba ní, zɨ́ Yésụ óyólúgu komoné tónóne úku ledre zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga ba ní gɨ ro Yiwáni kɨ́dí, “Oꞌdo bɨ kóo ndị́sịsé ndéré lúrú wo sɨmɨ súwú ꞌdáa ní náambi? Ówosé kóo wo lá káa zɨ́ lómí bɨ síli ndịsị ílí a káa zɨ́ cící éyị́ ní? 8Togụ́ kenée wá ní, ílisé kóo zɨ́a ídíne íri kɨ́ mongụ́ bɨlámá bongó roné? ꞌYị ga bɨ kɨ́ bongó e royé kenée ní ndịsịnɨ́ ndị́sị dụụ́ ye do mɨngburoko bi ga bɨ ꞌbɨ ngére e ní. 9Sara togụ́ kenée ní, éyị́ bɨ kóo ndérésé lúrú a ní ꞌdi? Ndérésé lúrú nébị? ꞌBe tɨ́ kenée ní, máúku zɨ́se oꞌdo née romo do nébị. 10Née oꞌdo bɨ kóo Lomo uku ledre a do éké ledre gɨ roa kɨ́dí,

“ ‘Mááyí kása ꞌyị kasa amá zɨ́yị ꞌdáꞌdá,

gɨ ro zɨ́a yémeómo mɨsiꞌdi zɨ́yị nzíyiné.’-

11Máúku zɨ́se maꞌdíi, gɨ dongará ꞌyị ga bɨ kará e ndikinɨ́ yée ní ꞌyị rómo do Yiwáni Babatị́za ndaá. Tɨ́ lá ꞌyị máa wo bɨ nɨ odụ ꞌyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere ní, romo do Yiwáni dụụ́ ne. 12Tónóne gɨ sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo Yiwáni Babatị́za ndị́sị úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e, ndéréógụné gị karaba ní, ledre ꞌbɨ Lomo bɨ komo ere ní nɨ kóo go mɨndéréne ꞌdáꞌdá, tɨ́ lá ꞌyị ga bɨ otonɨ́ royé okó ro ledre ꞌbɨ Lomo ní ndịsịnɨ́ gámásóꞌdo mɨsiꞌdi gɨ ro ụ́cụómo a kɨ́ cóngó ro. 13Ledre ga bɨ mbá nébị e ekénɨ́ yée nda kpá kɨ́ lorụ ꞌbɨ Mụ́sa, ndéréógụné gị sɨmɨ sịndị́ kadra ꞌbɨ Yiwáni, nɨyí gɨ ro ledre ꞌbe ꞌbɨ Lomo. 14Togụ́ ṇgúṇgusé go kenée, Yiwáni babatị́za nɨ nébị káa zɨ́ Ilíya nébị bɨ kóo Lomo ukuꞌdodo ledre mɨógụ ené ní. 15ꞌYị bɨ kɨ́ mbílí ro doné, idí índi mbílíne úwúyéme ledre ba bɨlámáne.

16“Mááyí ótoásá ꞌyị ga bɨ cakaba ba kɨ́ ꞌdi? Nɨyí yị́ eyé káa zɨ́ owụ́ ga bɨ nɨyí do bi ndeke ní. Zɨ́ ngíti géyị ndị́sịyé ndólo lafúye, 17úku ledre zɨ́ye kɨ́dí, ‘Ndịsịzé úku keꞌbị kɨ́ ụ́cụ kị́drị́, ógụsé léꞌbé keꞌbị zɨ́ze wá, ukuzé keꞌbị ini, sɨmɨkozo ꞌdiꞌbi sée kpá wá. 18Sɨmɨ bɨ Yiwáni ogụ ní, anu bɨlámá éyị́ wá, ewé leꞌyị́ kóṛó kpá wá ní, úkusé yị́ esé kɨ́dí nɨ kɨ́ dokéké sɨmɨné.’ 19Zɨ́ Owụ́ ꞌbɨ ꞌYịmaꞌdí ógụné ndị́sị kɨ́ ánu éyị́ kpá kɨ́ éwé éyị́ e kɨ́ ꞌyị e ní, úkusé yị́ esé kɨ́dí, ‘Lúrúsé aka oꞌdo ba. Nɨ ꞌyị mɨmbéꞌde, ꞌyị kóyó kpá ezegámá ꞌyị ꞌdóꞌdụ́ ụsórụ e kɨ́ ꞌyị lúyú ledre e.’ Tɨ́ lá komokenzị ndịsị ꞌdódo roné maꞌdíi kacɨ́ mɨméngị ledre.”

ꞌDoꞌdó ro ꞌyị kála ledre e

(Lúrú kpá Lúka 10:13-15)

20Zɨ́ Yésụ tónóne úku ledre zɨ́ ꞌyị e sɨmɨ gara ga bɨ kóo mengị tụ́ꞌdụ́ mɨngburoko ledre e ga bɨ kɨ́ rokoꞌbụyé sɨmɨyé ní, gɨ zɨ́a oyóloꞌbónɨ́ eyé mɨmbéꞌdeyé zɨ́ye ṇgúṇgu ledre ꞌbɨ Lomo wá. 21“Áko, sée ꞌyị ꞌbɨ gara ga bɨ Korazíni kɨ́ Beteseyị́da+ ní, Lomo nɨ karanée ꞌdóꞌdo sée bɨsinyíne. Togụ́ mɨngburoko ledre ga bɨ mengịnɨ́ royé káa do ꞌdódo ledre zɨ́se ní, idí mengịnɨ́ kóo royé née sɨmɨ gara ga bɨ Táyire kɨ́ Sidóna ní, káa bɨ ꞌyị ga bɨ íri née oyóloꞌbónɨ́ kóo mɨmbéꞌdeyé go ꞌdesị́ zɨ́ye ṇguṇgu ledre ꞌbɨ Lomo. 22Máúku zɨ́se, abú ꞌyị ga bɨ ꞌbɨ Táyire kɨ́ Sidóna Lomo nɨ karanée ꞌdóꞌdo yée yá, nɨ ídí kɨ́ ngítíne. 23Sée ꞌyị ꞌbɨ gara bɨ Kapáranawúma ní, sómụ́sé kɨ́dí Lomo nɨ ꞌdíꞌbi sée ꞌbe ꞌbɨ ené komo ere? Ɨ́ꞌɨ, ꞌdiꞌbi ené sée íri wá. Nɨ ụ́cụ sée ku phoꞌdụ bɨ za fí ní. Togụ́ mɨngburoko ledre ga bɨ máméngị yée sɨmɨ gara esé ona ní, idí mengịnɨ́ kóo royé née sɨmɨ gara Sodóma, káa bɨ idíaká ba go gị karaba. 24Karanée kadra ngbanga, Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée rómo do ꞌbɨ Sodóma.”

Yésụ iꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo

(Lúrú kpá Lúka 10:21,22)

25Zɨ́ Yésụ ị́nyịné mbófo Lomo kɨ́dí, “Babá, áyí Ngére do éyị́ e za mbá, kpá do Ere kɨ́ Káṇgá. Mámbófo yị́ị gɨ zɨ́a ótoécị maꞌdíi ledre eyị́ ba gɨ zɨ́ ꞌyị ga bɨ ya yée nɨyí ꞌyị ówo ledre e ní, zɨ́yị nda ꞌdódo a zɨ́ yée ga bɨ kɨ́ owụ́ ówo ledre ní. 26Babá, née ledre bɨ utúasá kacɨ́ komoyị́ ní, gɨ ro zɨ́a ídíne kenée.”

27Zɨ́a kpá úku ngíti ledre kɨ́dí, “Babá, iꞌbí rokoꞌbụ ledre e go za mbá zɨ́ma. ꞌYị bɨ owoyeme ledre gɨ romá ní ndaá dụụ́ Babá, ꞌyị ówoyéme ledre gɨ ro Babá ndaá dụụ́ máa kɨ́ ꞌyị ga bɨ mágélé yée go gɨ ro ꞌdódo Babá zɨ́ye ní.

28“Sée ga bɨ za mbá ndị́sịsé ꞌdóꞌdó gɨ zɨ́ lorụ bɨ mɨngburoko ꞌyị esé e ịmbị́otonɨ́ dosé ní, ídísé ógụ zɨ́ma, mááyí sáká sée gɨ ro zɨ́se ꞌdówụ́rosé. 29Ídísé íꞌbí mɨmbéꞌdesé zɨ́ma, zɨ́se ndị́sịsé lódụ́ dụụ́ kacɨ́ lorụ amá, gɨ zɨ́a mɨmbéꞌdemá nɨ bɨlámáne ro ꞌyị e gɨ zɨ́a bɨ mándị́sị ówo ꞌdoꞌdó eyé ní. Togụ́ ílisé ledre amá go yá, mááyí ị́drị mɨmbéꞌdesé zɨ́a ị́drị́ne nzoó zɨ́se ꞌdówụ́rosé. 30Gɨ zɨ́a lorụ bɨ mááyí íꞌbí a zɨ́se ní ndaá ꞌbɨ ené owóowó wá, nɨ yị́ ené fáfáka utúasá íꞌbí kụ́rụ́ rosé wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index