Search form

Matáyo 11:11

11Máúku zɨ́se maꞌdíi, gɨ dongará ꞌyị ga bɨ kará e ndikinɨ́ yée ní ꞌyị rómo do Yiwáni Babatị́za ndaá. Tɨ́ lá ꞌyị máa wo bɨ nɨ odụ ꞌyị ꞌbe ꞌbɨ Lomo komo ere ní, romo do Yiwáni dụụ́ ne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index