Search form

Matáyo 11:12

12Tónóne gɨ sɨmɨ sịndị́ kadra bɨ kóo Yiwáni Babatị́za ndị́sị úku ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị e, ndéréógụné gị karaba ní, ledre ꞌbɨ Lomo bɨ komo ere ní nɨ kóo go mɨndéréne ꞌdáꞌdá, tɨ́ lá ꞌyị ga bɨ otonɨ́ royé okó ro ledre ꞌbɨ Lomo ní ndịsịnɨ́ gámásóꞌdo mɨsiꞌdi gɨ ro ụ́cụómo a kɨ́ cóngó ro.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index