Search form

Matáyo 11:15

15ꞌYị bɨ kɨ́ mbílí ro doné, idí índi mbílíne úwúyéme ledre ba bɨlámáne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index