Search form

Matáyo 11:18

18Sɨmɨ bɨ Yiwáni ogụ ní, anu bɨlámá éyị́ wá, ewé leꞌyị́ kóṛó kpá wá ní, úkusé yị́ esé kɨ́dí nɨ kɨ́ dokéké sɨmɨné.’

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index