Search form

Matáyo 11:23

23Sée ꞌyị ꞌbɨ gara bɨ Kapáranawúma ní, sómụ́sé kɨ́dí Lomo nɨ ꞌdíꞌbi sée ꞌbe ꞌbɨ ené komo ere? Ɨ́ꞌɨ, ꞌdiꞌbi ené sée íri wá. Nɨ ụ́cụ sée ku phoꞌdụ bɨ za fí ní. Togụ́ mɨngburoko ledre ga bɨ máméngị yée sɨmɨ gara esé ona ní, idí mengịnɨ́ kóo royé née sɨmɨ gara Sodóma, káa bɨ idíaká ba go gị karaba.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index