Search form

Matáyo 11:24

24Karanée kadra ngbanga, Lomo nɨ ꞌdóꞌdo sée rómo do ꞌbɨ Sodóma.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index