Search form

Matáyo 11:25

Yésụ iꞌbí mbófo éyị́ zɨ́ Lomo

(Lúrú kpá Lúka 10:21,22)

25Zɨ́ Yésụ ị́nyịné mbófo Lomo kɨ́dí, “Babá, áyí Ngére do éyị́ e za mbá, kpá do Ere kɨ́ Káṇgá. Mámbófo yị́ị gɨ zɨ́a ótoécị maꞌdíi ledre eyị́ ba gɨ zɨ́ ꞌyị ga bɨ ya yée nɨyí ꞌyị ówo ledre e ní, zɨ́yị nda ꞌdódo a zɨ́ yée ga bɨ kɨ́ owụ́ ówo ledre ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index