Search form

Matáyo 11:27

27Zɨ́a kpá úku ngíti ledre kɨ́dí, “Babá, iꞌbí rokoꞌbụ ledre e go za mbá zɨ́ma. ꞌYị bɨ owoyeme ledre gɨ romá ní ndaá dụụ́ Babá, ꞌyị ówoyéme ledre gɨ ro Babá ndaá dụụ́ máa kɨ́ ꞌyị ga bɨ mágélé yée go gɨ ro ꞌdódo Babá zɨ́ye ní.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index