Search form

Matáyo 11:28

28“Sée ga bɨ za mbá ndị́sịsé ꞌdóꞌdó gɨ zɨ́ lorụ bɨ mɨngburoko ꞌyị esé e ịmbị́otonɨ́ dosé ní, ídísé ógụ zɨ́ma, mááyí sáká sée gɨ ro zɨ́se ꞌdówụ́rosé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index