Search form

Matáyo 11:29

29Ídísé íꞌbí mɨmbéꞌdesé zɨ́ma, zɨ́se ndị́sịsé lódụ́ dụụ́ kacɨ́ lorụ amá, gɨ zɨ́a mɨmbéꞌdemá nɨ bɨlámáne ro ꞌyị e gɨ zɨ́a bɨ mándị́sị ówo ꞌdoꞌdó eyé ní. Togụ́ ílisé ledre amá go yá, mááyí ị́drị mɨmbéꞌdesé zɨ́a ị́drị́ne nzoó zɨ́se ꞌdówụ́rosé.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index