Search form

Matáyo 11:30

30Gɨ zɨ́a lorụ bɨ mááyí íꞌbí a zɨ́se ní ndaá ꞌbɨ ené owóowó wá, nɨ yị́ ené fáfáka utúasá íꞌbí kụ́rụ́ rosé wá.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index