Search form

Matáyo 11:4

4Zɨ́ Yésụ kásalúgu yée kɨ́dí, “Ledre ga bɨ mándị́sị ꞌdódo yée, zɨ́se úwú a go kɨ́ mbílíse kɨ́ yée ga bɨ lúrúsé máa kɨ́ méngị yée ní, ídísé ndéré úku yée zɨ́ Yiwáni kɨ́dí,

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index