Search form

Matáyo 11:5

5ꞌyị ga bɨ lurú bi wá ní málíkpí komoyé go, mɨgịgị́ṛị́ e máyéme sịndị́ye go, ꞌyị ga bɨ kɨ́ sámá royé ní máyéme yée go, mɨmbílí ngbụtụ́ e málíkpí mbílíye go, umbu e nɨyí go kɨ́ úrú, mááyí go kpá ndị́sị úku bɨlámá ledre ꞌbɨ Lomo zɨ́ ꞌyị lerị́ e.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index