Search form

Matáyo 11:6

6Ídísé kpá úku a zɨ́a kɨ́dí, Lomo nɨ íꞌbí úndru zɨ́ ꞌyị ga bɨ asinɨ́ gɨ romá wá gɨ zɨ́ ledre ga bɨ mándị́sị méngị yée ní.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index