Search form

Matáyo 11:7

7Sɨmɨ bɨ ꞌyị lódụ́ kacɨ́ Yiwáni nɨyí go ndáꞌba ní, zɨ́ Yésụ óyólúgu komoné tónóne úku ledre zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị ga ba ní gɨ ro Yiwáni kɨ́dí, “Oꞌdo bɨ kóo ndị́sịsé ndéré lúrú wo sɨmɨ súwú ꞌdáa ní náambi? Ówosé kóo wo lá káa zɨ́ lómí bɨ síli ndịsị ílí a káa zɨ́ cící éyị́ ní?

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index