Search form

Matáyo 12:10

10ngíti oꞌdo nɨ ore cídrí sị́lị́a gagá mɨgágá nzɨ sị́lị́ga mengịnɨ́ lolụ moko wá. Zɨ́ Farụsáyo e gámásóꞌdo mɨsiꞌdi gɨ ro ꞌdíꞌbi Yésụ. Zɨ́ye ndúꞌyú wo kɨ́ mani kɨ́dí, “Togụ́ ꞌyị nɨ kɨ́ ndíyá ní, nɨ mɨútúásáne do sị́kpị wo sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index