Search form

Matáyo 12:15

ꞌYị bɨ Lomo gelé káa do ꞌyị kasa ené ní

15Zɨ́ Yésụ ndéré óyó yị́ ené roné gɨ ore. Zɨ́ tụ́ꞌdụ́ ꞌyị e kpá útúye rụrụ do kacɨ́ a, zɨ́a ꞌdíꞌbióyó ndíyá gɨ royé mbá.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index