Search form

Matáyo 12:18

18“Ba wo bɨ mágélé káa do ꞌyị kasa amá ní, ꞌbúa ofụ domá go, mááyí kɨ́ mongụ́ rokinyi gɨ roa. Mááyí íꞌbí ꞌdówụ́ma zɨ́a, zɨ́a ndị́sịné úku ledre zɨ́ kúfú ꞌyị e mbá kɨ́dí, Lomo nɨ karanée ꞌdécị ngbanga zɨ́ye bɨlámáne.

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index