Search form

Matáyo 12:2

2Zɨ́ ngíti géyị Farụsáyo e ị́nyịyé úku ledre zɨ́ Yésụ kɨ́dí, “Lúrú aka ꞌyị lódụ́ kacɨ́yị ga ba nɨyí go méngị moko sɨmɨ Sị́lị́ ꞌbɨ ꞌDówụ́ro.”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index