Search form

Matáyo 12:23

23Zɨ́ tara ꞌyị e ị́drị́ne mbá mɨị́drị́, zɨ́ye ndị́sịyé úku ledre kɨ́dí, “Ba ndaá Bulúndu ngére Dawídi wá?”

MƗKÁNDA LORỤ ꞌBƗ LOMO KƗ́ DOSỊ́ ÉYỊ́ E


© 2016, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index